اسامی برندگان مسابقه زعفرانی باغبوم

نفر اول مسابقه:

@mahi_sh22

برنده ۵۰۰ هزار تومان جایزه نقدی

نفر دوم مسابقه:

@f.r.s_1832

برنده ۵۰۰ هزار تومان جایزه نقدی

نفر سوم مسابقه:

@sefidbarfy123

برنده یک پک هدیه زعفران

نفر چهارم مسابقه:

@eterniity68

برنده یک پک هدیه زعفران

نفر پنجم مسابقه:

@sweetheart.688

برنده یک پک هدیه زعفران

نفر ششم مسابقه:

@a_a_13570

برنده یک پک هدیه زعفران

نفر هفتم مسابقه:

@darya1366s

برنده یک پک هدیه زعفران