مقدار پیاز زعفران در هر هکتار چه قدر است و چه قدر هزینه دارد؟

برای کاشت زعفران و برداشت آن نیاز به پیاز زعفران داریم. امروز راجع به مقدار پیاز زعفران در هر هکتار چه قدر است؟ و برای یه برداشت خوب و ...

ادامه مطلب